Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Berkelland Energieneutraal

Berkelland wil in 2050 energieneutraal zijn. Energieneutraal in 2050 wil zeggen dat woningen en bedrijven dan evenveel energie opwekken als ze gebruiken. Een ambitieuze doelstelling die de gemeente niet alleen kan realiseren. Initiatieven van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de regio blijven onmisbaar. De gemeente heeft daarbij als belangrijke taak om te informeren en bij te dragen in de noodzaak, kansen en mogelijkheden van de energietransitie.

Particulieren

Een duurzaam eigen huis begint bij het goed isoleren en het terugdringen van je energieverbruik. Bijvoorbeeld via het isoleren van de vloer, het dak, de gevel of de ramen. Het zuinig omgaan met energie kan via het gebruik van energiezuinige apparaten en led-lampen. Je kunt ook zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld via een zonneboiler, zonnepanelen of warmtepomp.

Verenigingen, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven

Buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken en groepen inwoners kunnen subsidie aanvragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing en/of duurzame energieopwekking op de projectlocatie. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000. In totaal is er € 60.000 beschikbaar. De initiatiefnemers moeten ook zelf investeren (minimaal 50%).

De Stimuleringslening is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die tegen een lage rente geld willen lenen om te investeren in het opwekken van duurzame energie en besparing.

Daarnaast zijn we een proef gestart om organisatie en verenigingen te helpen bij het maken van plannen voor het verduurzamen van hun accommodatie. Voor veel organisaties is het lastig om te bepalen waar en hoe te beginnen. Daarvoor is nu (voor een beperkt aantal verenigingen) geld beschikbaar om hulp van een expert op het gebied van verduurzaming in te schakelen.

Bedrijven

Veel bedrijven zijn goed op weg op het gebied van besparen en opwekken. De DOE-scans en de actie Zonnige bedrijvendaken hebben al bedrijven gemotiveerd om met energie en duurzaamheid bezig te zijn.

Grootschalige duurzame opwek

De beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland (RODE) is op 20 februari 2018 door de raad van de gemeente Berkelland vastgesteld. In deze beleidsnotitie staat in welke gebieden, op welke wijze en in welke mate het mogelijk is om duurzame energievormen een plek te geven.

Voor grote windmolens is de gemeente nu het beleid en de voorwaarden aan het opstellen. Meer informatie vindt u op de pagina’s herijking RODE en zoekgebied K. Op dit moment hebben wij geen mogelijkheden meer voor grote zonneparken.

Gemeente als voorbeeld

In onze gemeente gaan we al zoveel mogelijk over op ledverlichting voor de openbare verlichting. Ook liggen en zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, wordt het gemeentehuis verwarmd (en gekoeld) met restwarmte van Friesland Campina en hebben we een aantal elektrische auto’s.

Ook de gemeentelijke organisatie draagt bij aan een energieneutraal Berkelland in 2030. We monitoren onze eigen vorderingen met de CO2-prestatieladder.

Transitievisie warmte gemeente Berkelland

Onderdeel van de energietransitie is ook de opgave om alle gebouwen in Nederland en dus ook in Berkelland aardgasvrij te maken en te verwarmen met duurzame warmte. Met een Transitievisie Warmte voor de gemeente Berkelland hebben wij de mogelijkheden daarvoor in kaart gebracht. Wij geven de inwoners daarmee inzicht in de (on)mogelijkheden om gebouwen duurzaam te verwarmen en een eerste handelingsperspectief. De Transitievisie Warmte is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.