Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nieuwkomers

In Berkelland wonen mensen met verschillende achtergronden. We willen dat alle nieuwkomers meetellen en meedoen. Ook moeten en willen we goede opvang en huisvesting organiseren voor asielzoekers, ontheemden en statushouders.

De Berkellandse aanpak

Hoe doen we dit?

  • Naast opvang en huisvesting zorgen we voor onderwijs, inburgering, integratie en participatie met uitzicht op een zinvol bestaan van nieuwkomers
  • We doen het in het belang van de doelgroepen zelf en ook vanuit het belang van de Berkellandse samenleving.
  • We doen het planmatig en integraal, zodat sneller gestart kan worden met activiteiten om zelfstandig een zinvol bestaan op te bouwen.
  • We verbeteren de kansen door het zorgen voor één doorgaande lijn van perspectief op wonen, onderwijs en werk.
  • We zorgen voor contact en daardoor voor meer wederzijds begrip.
  • We vergroten de integratie door werk en sociale integratie waardoor nieuwkomers kunnen bijdragen aan de Berkellandse economie en minder een beroep doen op bijstand en zorgvoorzieningen.

Verschillende groepen

In Berkelland hebben we onder meer de volgende groepen nieuwkomers:

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Bijvoorbeeld vanwege oorlog of vervolging. In Nederland kan een asielzoeker asiel aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarna start een asielprocedure. Daarin beoordeelt de IND of de asielzoeker wel of niet erkend wordt als vluchteling. Vluchtelingen zijn mensen die hun land ontvluchten omdat ze bang zijn voor vervolging. Bijvoorbeeld omdat ze niet veilig zijn vanwege oorlog/geweld of hun godsdienst, politieke mening of seksuele geaardheid. Of omdat ze behoren tot een bepaalde sociale groep. Verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). COA sluit een bestuursovereenkomst met de gemeente.

In Berkelland hebben we een procesopvanglocatie voor jonge asielzoekers in Rekken. Dit noemen we Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV).

Veel inwoners uit Oekraïne zijn uit angst voor de oorlog met Rusland hun land ontvlucht. Berkelland biedt hun een warm welkom en opvang. Dat doen we in een aantal Gemeentelijke Opvanglocaties Oekraïne (GOO). Deze opvang loopt gescheiden van de ‘gewone’ opvang van asielzoekers. De gemeente (officieel de burgemeester op basis van noodrecht) is verantwoordelijk voor deze opvang. We werken samen hierbij met de provincie en Veiligheidsregio.

Zodra de IND een asielzoeker als vluchteling heeft erkend, wordt diegene een statushouder genoemd. Deze persoon krijgt een verblijfsvergunning voor 5 jaar en mag in Nederland blijven. Zoals elke gemeente moet de gemeente Berkelland wettelijk elk halfjaar een evenredig aantal statushouders passende woonruimte aanbieden. De Rijksoverheid stelt deze aantallen vast.

Verschillende rechten en plichten

In de Europese Unie hebben asielzoekers, ontheemden uit Oekraïne en statushouders verschillende rechten en plichten. Asielzoekers mogen niet meteen werken, Oekraïners en statushouders wel. Statushouders worden Berkellanders en hebben daarom recht op huisvesting en lessen voor inburgering – Oekraïners en asielzoekers niet. Het recht op onderwijs is er voor iedere minderjarige, ongeacht onder welke groep nieuwkomers ze vallen.

Voorzieningen

Bij opvang horen voorzieningen als zorg en activiteiten. Deze voorzieningen zijn er voor alle Berkellanders. Denk aan de huisarts, een taalcursus of kinderopvang. Onderwijs is een recht voor ieder kind. In Haarlo en Neede zijn er taalschakelklassen voor de basisschoolleeftijd (TSK) en in Neede zijn er Internationale Schakelklassen voor voortgezet onderwijs (ISK). Met onze partners proberen we extra voorzieningen te organiseren om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. Helaas is er tekort aan personeel in vooral de zorg en het onderwijs. Dat maakt de oplossing extra moeilijk.

Contact

Nieuwkomers in Berkelland: info@gemeenteberkelland.nl / 0545 250 250

  • Opgaveteam integrale aanpak nieuwkomers, contact: Arjan van Faassen
  • Team Oekraïne, contact: Inez Geling
  • Team statushouders en inburgering, contact: Marieke Heusinkveld
  • Project AMV-opvang Rekken, contact: Arjan van Faassen en Daan van Haarlem